Teenused

VÕLGNEVUSTE KOHTUEELNE SISSENÕUDMINE

Klient sõlmib AA1 INKASSOga käsunduslepingu, mille alusel alustab AA1 INKASSO volitatult debitoorse võlgnevuse sissenõudmismenetlust. Teenustasu tasub Klient ainult siis kui võlgnevus on reaalselt tagastatud. Teenustasuks on kokkulepitud protsent nõudest.

VARAPÕHINE INKASSOTEENUS

AA1 INKASSO nõuab volituse alusel välja Kliendile kuuluva kolmandate isikute valduses oleva kinnis- või vallasvara. Teenustasu on protsentuaalne summa vara väärtusest ning kuulub tasumisele peale vara üleandmist.

ÕIGUSABITEENUSED

Kliendi esindamine hagimenetluses. Vajadusel esindame ka pankroti- ja likvideeri-mismenetluses. Lisaks ka juriidiline nõustamine, dokumentide kontroll ja muudatus-ettepanekute tegemine Kliendi müügilepingutele.

TAUSTUURINGUTE KOOSTAMINE

Teostame erinevat tüüpi taustuuringuid nii Eesti kui välisfirmade kohta. Teeme omapoolse krediidihinnagu ning ettepanekud tulevaseks koostööks.

Loading images...